Bohnerz


Bohnerz

Bohnerz, s.v.w. Brauneisenerz.


http://www.zeno.org/Lueger-1904.