Sicherung


Sicherung

Sicherung, s. Bleisicherung.


http://www.zeno.org/Lueger-1904.

Synonyme: