Gravitation


Gravitation

Gravitation, s. Schwere.


http://www.zeno.org/Lueger-1904.

Synonyme: